Skip to content

Emmy van Leersumhof 4 | 3059 LT Rotterdam | Tel.: 010 307 24 25

Orders boven de € 120,00 excl. BTW worden gratis bezorgd in Nederland, Belgié en Duitsland.

Algemene voorwaarden

Artikel 1.        Algemene voorwaarden Dutch Nail Cosmetics
1.1       De navolgende algemene voorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Dutch Nail Cosmetics. Deze Voorwaarden worden krachtens de wet hieraan verbonden eisen aan de Klant ter hand gesteld en worden geacht bij Klant bekend te zijn.

1.2      Naast deze Voorwaarden kan Dutch Nail Cosmetics aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. de aard van de werkzaamheden. Deze aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze Voorwaarden.

1.3      De hierin vermelde Voorwaarden prevaleren te allen tijde boven die van Klant, ongeacht of de voorwaarden van de Klant in strijd zijn met of afwijkend van de Voorwaarden van Dutch Nail Cosmetics. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4      Indien deze Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op de rechtsverhouding tussen Dutch Nail Cosmetics en Klant, wordt Klant geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op de daarna gesloten en te sluiten Overeenkomsten.

1.5       Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de Overeenkomst en deze Voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

1.6       Situaties die niet in deze Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden.

1.7       Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Voorwaarden.

1.8       Dutch Nail Cosmetics is te allen tijde gerechtigd de Voorwaarden eenzijdig geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Dutch Nail Cosmetics zal Klant in kennis stellen van een dergelijke wijziging. Indien Klant meent dat de nieuwe Voorwaarden onaanvaardbaar zijn, dient zij Dutch Nail Cosmetics hieromtrent binnen 5 (vijf) werkdagen na de in kennisstelling schriftelijk berichten, bij gebreke waarvan Klant wordt geacht de nieuwe Voorwaarden onherroepelijk te hebben aanvaard.

Artikel 2.        Definities
2.1       In deze Voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

Artikel:Artikel in deze Voorwaarden of in de Overeenkomst tussen Partijen;
Derde:Partij niet zijnde Dutch Nail Cosmetics of Klant;
Klant:De partij die ofwel als natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, dan wel als rechtspersoon wel handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, een Overeenkomst aangaat met Dutch Nail Cosmetics;
Overeenkomst:De tussen Partijen gesloten Overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn;
Partijen:Dutch Nail Cosmetics en Klant tezamen;
Voorwaarden:Deze algemene Voorwaarden van Dutch Nail Cosmetics.

2.2       Bovengenoemde definities worden in deze Voorwaarden zowel in enkelvoud als meervoud gebruikt.

 Artikel 3.        Identiteit van Dutch Nail Cosmetics

Dutch Nail Cosmetics
Emmy van Leersumhof 4
3059 LT ROTTERDAM
Nederland
Telefoonnummer: 010 307 24 25
E-mail: info@dutchnailstore.nl
KvK-nummer: 24467671
BTW-nummer: NL821062189B01

Artikel 4.        Overeenkomsten en prijzen Dutch Nail Cosmetics 
4.1       Een Overeenkomst tussen Partijen komt tot stand door ontvangst van een bestelling van Klant per e-mail, telefonisch, via de webshop van Dutch Nail Cosmetics, of door een fysieke aankoop door Klant in de salon van Dutch Nail Cosmetics. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Dutch Nail Cosmetics verstrekte gegevens waarop Dutch Nail Cosmetics haar aanbieding en de bestelling van Klant baseert. Blijken die gegevens niet (geheel) juist dan wel niet volledig te zijn, dan behoudt Dutch Nail Cosmetics zich het recht voor de aanbieding dan wel de bestelling te wijzigen.

4.2       Indien Klant het aanbod van Dutch Nail Cosmetics langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Dutch Nail Cosmetics onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Dutch Nail Cosmetics is bevestigd, kan Klant de Overeenkomst ontbinden.

4.2       De prijzen die Dutch Nail Cosmetics hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en inclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld of overeengekomen.

4.3       Dutch Nail Cosmetics kan te allen tijde de prijzen die zij hanteert voor haar producten en diensten wijzigen.

4.4       Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is Dutch Nail Cosmetics niet verplicht het product en/of de dienst volgens de foutieve prijs te leveren.

4.5       Het aanbod van Dutch Nail Cosmetics bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als Dutch Nail Cosmetics gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Dutch Nail Cosmetics niet.

4.6       Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod vormen een indicatie en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

4.7       Dutch Nail Cosmetics kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien Dutch Nail Cosmetics op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere Voorwaarden te verbinden.

4.8      Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten en diensten.

4.9       Dutch Nail Cosmetics heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen en opdrachten niet te accepteren.

4.10     Rechten van Klant uit een Overeenkomst tussen Partijen kunnen niet aan Derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Dutch Nail Cosmetics.

Artikel 5.        Opleidingen
5.1       Via de webshop van Dutch Nail Cosmetics kan Klant verschillende trainingen, cursussen en workshops (hierna: Opleidingen) bij Dutch Nail Cosmetics boeken. Ten behoeve van deze Opleidingen gelden aanvullende voorwaarden. Deze voorwaarden worden verstrekt bij de aankoop van de Opleiding.

Artikel 6.        Herroepingsrecht en retourbeleid
6.1       Klant kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

 • Het retourbeleid van Dutch Nail Cosmetics door Klant wordt nageleefd;
 • Het product niet gebruikt is;
 • het geen product is dat speciaal voor consument op maat is gemaakt of is aangepast;
 • het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen;
 • de verzegeling van het product nog intact is;
 • de consument niet heeft afgezien van haar herroepingsrecht.

6.2       Klant dient het betreffende product in de originele verpakking, in originele staat, ongeopend en zonder beschadigingen aan Dutch Nail Cosmetics retour te zenden.

6.3       De bedenktijd van 14 dagen conform artikel 7.2 vangt aan op de dag nadat de consument het laatste product of het laatste onderdeel van het product heeft ontvangen.

6.4       Klant kan haar beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken middels het retourformulier van Dutch Nail Cosmetics, dat gevonden kan worden op de website: Retourformulier.

6.5       Klant is verplicht het product binnen 14 dagen nadat zij aan Dutch Nail Cosmetics heeft kenbaar gemaakt dat zij gebruik maakt van haar herroepingsrecht, het desbetreffende product te retourneren aan Dutch Nail Cosmetics, bij gebreke waarvan haar herroepingsrecht komt te vervallen. De kosten voor het retourneren komen voor rekening van consument.

Artikel 7.        Levering en levertijd
7.1       Levering door Dutch Nail Cosmetics vindt plaats zolang de voorraad strekt.

7.2       De door Dutch Nail Cosmetics opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de Klant bij overschrijding van de levertijd geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeen zijn gekomen.

7.3       De levertijd vangt aan op het moment dat de Klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en Dutch Nail Cosmetics Klant hiervan een (elektronische) bevestiging heeft verstrekt.

7.4       Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door Klant aangegeven adres. Dutch Nail Cosmetics mag op de juistheid van door Klant verstrekte adresgegevens vertrouwen en is niet verantwoordelijk indien deze verstrekte gegevens onjuist blijken. De Klant dient ervoor zorg te dragen dat feitelijke levering van de door haar bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

7.5       Indien de overeengekomen geldbedragen niet of niet tijdig door Klant worden voldaan, behoudt Dutch Nail Cosmetics zich het recht voor haar verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Indien sprake is van schuldeisersverzuim, kan Klant een verlate levering niet aan Dutch Nail Cosmetics tegenwerpen.

7.6       Indien de verpakking van een product geopend of beschadigd is, dient Klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening te laten maken, bij gebreke waarvan Dutch Nail Cosmetics niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Artikel 8.        Conformiteit en garantie
8.1       Dutch Nail Cosmetics staat ervoor in dat de producten en diensten voldoen aan de Overeenkomst, aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

8.2       In de bijsluiter die bij producten van Dutch Nail Cosmetics aan Klant wordt verstrekt staan instructies met betrekking tot het bewaren en gebruik van producten. Indien in strijd met deze instructies wordt gehandeld door Klant, kan Dutch Nail Cosmetics niet langer ervoor instaan dat de producten voldoen aan het bepaalde onder lid 1 van dit Artikel.

8.3       Dutch Nail Cosmetics geeft advies aan de Klant met betrekking tot de geschiktheid van producten. Dutch Nail Cosmetics maakt in haar aanbod nadrukkelijk duidelijk dat de producten bestemd zijn voor professioneel gebruik. Indien producten door particulieren worden gekocht en gebruikt die geen opleidingen en/of cursussen hebben gevolgd ten behoeve van het gebruik van dergelijke producten, is Dutch Nail Cosmetics is te nimmer verantwoordelijk voor tegenvallende resultaten. Dutch Nail Cosmetics is niet verantwoordelijk indien Klant tegen advies van Dutch Nail Cosmetics in handelt.

8.4       De garantie die door Dutch Nail Cosmetics  met betrekking tot bepaalde producten wordt geboden, is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijke fabricage, constructie of materiaal.

8.5       De garantie geldt niet indien sprake is van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

8.6       Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van producten gaat over op Klant zodra de producten juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van Klant komen of van een Derde die het product ten behoeve van Klant in ontvangst neemt.

Artikel 9.        Ontbinding
9.1       Partijen zijn gerechtigd de gesloten Overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder ter zake schadeplichtig te worden, wanneer:

 • het faillissement van een der Partijen is uitgesproken of de toepassing van de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is uitgesproken;
 • de Klant surséance van betaling aanvraagt dan wel dat hem dit wordt verleend;
 • de Klant door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest;
 • Dutch Nail Cosmetics gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van Klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen.

9.2       Indien zich het geval voordoet als hiervoor omschreven zal de vordering op de Klant direct opeisbaar zijn.

9.3       Klant heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden wanneer Dutch Nail Cosmetics toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. Is de nakoming van de verplichtingen door Dutch Nail Cosmetics           niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Dutch Nail Cosmetics in verzuim is. 

9.4       Dutch Nail Cosmetics behoudt zich het recht op ontbinding van de Overeenkomst wegens wanbetaling.

9.5      In geval van ontbinding conform deze algemene Voorwaarden zal Dutch Nail Cosmetics zijn werkzaamheden onmiddellijk staken en gestaakt houden. Dutch Nail Cosmetics zal het bedrag dat de Klant betaald heeft voor de werkzaamheden die Dutch Nail Cosmetics heeft gestaakt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Artikel 10.           Betaling
10.1     Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Klant verschuldigde bedragen direct te worden voldaan ten tijde van totstandkoming van de Overeenkomst op de webshop.

10.2     Indien in plaats daarvan een factuur door Dutch Nail Cosmetics aan Klant wordt verstrekt, dient deze factuur binnen 14 kalenderdagen na ontvangst door Klant te worden voldaan. Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan, is Klant aan Dutch Nail Cosmetics een rente ad 2% voor niet-handelstransacties en 8% voor handelstracties per maand – met een minimumbedrag ad € 50,00 [zegge: vijftig euro] per maand – over het bruto factuurbedrag verschuldigd, waarbij gedeelten van een maand voor een volle maand worden gerekend. Indien een particuliere Klant verzuimd voor tijdige betaling zorg te dragen, stuurt Dutch Nail Cosmetics na 21 dagen een herinnering waarmee Klant schriftelijk in gebreke wordt gesteld, waarna Klant in verzuim raakt. Indien na deze herinnering betaling uitblijft, behoudt Dutch Nail Cosmetics zich het recht voor om na 30 kalenderdagen vanaf de factuurdatum de vordering uit handen te geven aan een incassobureau en/of een jurist of advocaat. Voor alle kosten die hieruit voortvloeien, houdt Dutch Nail Cosmetics Klant aansprakelijk. Tevens brengt Dutch Nail Cosmetics administratiekosten ad 15% van de vordering met een minimum van € 80,00 [zegge: tachtig euro] in rekening.

10.3     Dutch Nail Cosmetics is bevoegd bij wijzigingen in de zakelijke gesteldheid van een Klant nog lopende opdrachten/Overeenkomsten ter stond te annuleren dan wel voor de verdere uitvoering daarvan zekerheid te verlangen, zonder dat Klant enige aanspraak op schadevergoeding kan maken.

10.4     Indien een factuur niet tijdig door Klant wordt voldaan is Dutch Nail Cosmetics bevoegd de Overeenkomst te annuleren dan wel de werkzaamheden of verzending van producten (tijdelijk) te staken, zonder dat betrokken Klant aanspraak op schadevergoeding kan maken. Deze bevoegdheid komt Dutch Nail Cosmetics ook toe ten aanzien van andere opdrachten/Overeenkomsten indien Dutch Nail Cosmetics ook andere opdrachten/Overeenkomsten van dezelfde Klant in uitvoering heeft.

10.5     De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Dutch Nail Cosmetics te melden.

10.6     In geval van wanbetaling van Klant heeft Dutch Nail Cosmetics behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 11.           Overmacht
11.1     Situaties waarin Dutch Nail Cosmetics haar verplichtingen uit hoofde van de met Klant gesloten Overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar zijn oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten kan nakomen wegens onvoorziene omstandigheden, zullen als situaties van overmacht dienen te worden aangemerkt. Onder onvoorziene omstandigheden wordt mede verstaan:

 • mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
 • een dag van nationale rouw;
 • contingenterings- of andere overheidsmaatregelen;
 • werkstaking;
 • natuurrampen;
 • epidemieën en pandemieën;
 • ziekte van de werknemers van Dutch Nail Cosmetics;
 • het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoende door een derde, van wie Dutch Nail Cosmetics voor de uitvoering van de Overeenkomst met Klant afhankelijk is, aan diens verplichtingen jegens Dutch Nail Cosmetics.

11.2     Met inachtneming van de artikelen uit de algemene Voorwaarden is Dutch Nail Cosmetics in geval van overmacht gerechtigd:

 • hetzij de Overeenkomst met Klant (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks door een eenvoudige schriftelijke mededeling hiervan aan Klant, derhalve zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Dutch Nail Cosmetics hierdoor jegens Klant schadeplichtig wordt.
 • In overleg met Klant de uitvoering van de Overeenkomst te verschuiven naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum.

 Artikel 12.           Aansprakelijkheid en vrijwaring
12.1     Dutch Nail Cosmetics kan door Klant niet aansprakelijk worden gehouden voor enigerlei schade, van welke aard dan ook en onverschillig door welke oorzaak ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke opzet en/of grove schuld van Dutch Nail Cosmetics.

12.2     Indien Dutch Nail Cosmetics aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

12.3   Dutch Nail Cosmetics is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan Derden.

12.4     Onverminderd de bevoegdheid van Dutch Nail Cosmetics om van de Klant al dan niet (gedeeltelijk) nakoming of ontbinding van de Overeenkomst te vorderen, is Klant volledig aansprakelijk voor alle (vervolg)schade van Dutch Nail Cosmetics, voortvloeiende uit het niet of niet volledig voldoen aan enige in deze Voorwaarden genoemde garantie en/of verplichting. Klant vrijwaart Dutch Nail Cosmetics tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.

12.5     Klant vrijwaart Dutch Nail Cosmetics tegen alle aanspraken van Derden die verband houden met de door Dutch Nail Cosmetics            geleverde producten en/of diensten.

Artikel 13.           Klachten
13.1     Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst dienen door Klant binnen 7 dagen na constateren van gebreken volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Dutch Nail Cosmetics.

13.2     Bij Dutch Nail Cosmetics ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Dutch Nail Cosmetics binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

13.3     Een klacht schort de (betalings)verplichtingen van Klant niet op, tenzij Dutch Nail Cosmetics schriftelijk anders aangeeft.

13.4     Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Dutch Nail Cosmetics, zal Dutch Nail Cosmetics naar haar keuze de geleverde diensten en/of producten herstellen dan wel vergoeden in de mate die Dutch Nail Cosmetics redelijk acht.

Artikel 14.           Geschillen en toepasselijk recht
14.1     Op Overeenkomsten tussen Partijen waarop deze Voorwaarden betrekking hebben, is Nederlands recht van toepassing. Ook indien de Klant in het buitenland is gevestigd.

14.2     Geschillen voortvloeiende uit Overeenkomsten met Dutch Nail Cosmetics dienen te worden voorgelegd aan de Nederlandse Rechtbank in het arrondissement waarin Dutch Nail Cosmetics statutair gevestigd is, te weten rechtbank Rotterdam, tenzij wettelijke regels zulks niet toestaan.