Skip to content

Emmy van Leersumhof 4 | 3059 LT Rotterdam | Tel.: 010 307 24 25

Orders boven de € 120,00 excl. BTW worden gratis bezorgd in Nederland, Belgié en Duitsland.

Privacy Policy Dutch Nail Store

Artikel 1         Privacyverklaring
Zodra je onze website, https://dutchnailstore.nl (hierna: “Website”), bezoekt, contact met ons opneemt en/of een bestelling bij ons plaatst, ontvangen we informatie over jou. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we met deze informatie doen.

Dutch Nail Store respecteert de privacy van de bezoekers van de Website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Deze versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is gedurende de tijd dat je de Website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige vervangt. We kunnen de privacyverklaring aanpassen als we dat nodig vinden. Heb je vragen

Artikel 2         Persoonlijke toegang
De toegang tot de Website van Dutch Nail Store en het gebruik ervan is strikt persoonlijk. Je zult de Website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3         Content
Alle teksten, merken, commentaren, illustraties, (animatie)afbeeldingen, videobeelden, geluid en alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de Website naar behoren te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, technische applicaties inbegrepen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dutch Nail Store, is ten strengste verboden. Indien Dutch Nail Store niet meteen actie onderneemt tegen enige inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging. 

Artikel 4         Beheer van de Website
Voor het beheren van de Website kan Dutch Nail Store op ieder moment, de Website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde de Website te kunnen updaten, de toegang tot (een deel van) de Website schorsen, onderbreken of beperken voor een bepaalde categorie bezoekers en alle informatie verwijderen die het functioneren van de Website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette.

Artikel 5         Niet (voldoende) functioneren van de Website
Dutch Nail Store is nimmer verantwoordelijk voor storingen, problemen, moeilijkheden, onderbrekingen dan wel falen van de Website – allen in de ruimste zin van het woord -, waardoor (een deel van) de Website niet toegankelijk is. De wijze waarop je verbinding maakt dan wel zoekt met de Website, komt voor jouw eigen verantwoordelijkheid waarbij je zelf maatregelen dient te treffen ter bescherming van jouw apparatuur en gegevens tegen (onder andere) virusaanvallen op het internet. Je bent zelf verantwoordelijk voor de Website en gegevens die je op internet raadpleegt.

Artikel 6         Te verwerken persoonsgegevens
Wij ontvangen jouw gegevens zodra je onze website bezoekt, een account aanmaakt op onze Website, gegevens invult op onze Website, contact opneemt met ons via e-mail, telefoon of op een andere manier en zodra je toestemming voor het gebruik ervan geeft aan een van onze partners.

Dutch Nail Store verwerkt jouw persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Met persoonsgegevens wordt bedoeld alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Met identificeerbaar wordt bedoeld een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische of sociale identiteit. Hieronder vind je een overzicht aan van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam;
 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • E-mailadres;
 • Aankoopgeschiedenis.

Artikel 7         Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Dutch Nail Store en haar Website hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben verkregen van ouders of voogd. Dutch Nail Store kan echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Dutch Nail Store raadt ouders aan nauw betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van kinderen om te voorkomen dat gegevens van hen worden verzameld zonder dat daartoe ouderlijke toestemming is verleend. Indien je toch van mening bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via onze IT afdeling zodat wij deze informatie zo spoedig mogelijk kunnen verwijderen.

Artikel 8         Doel en grondslag
We gebruiken je persoonsgegevens alleen voor het doel waar we die voor mogen gebruiken. We gebruiken je gegevens omdat we je als klant de beste service willen geven en we dat zonder deze informatie niet kunnen doen. De persoonsgegevens die op de Website worden verzameld worden hoofdzakelijk door Dutch Nail Store gebruikt voor het onderhouden van relaties met jou en voor het verwerken van jouw bestellingen. Dutch Nail Store verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Om je indien nodig te kunnen bellen, whatsappen, sms’en of e-mailen wanneer dit noodzakelijk is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
 2. Om je te informeren over wijzigingen van diensten en producten;
 3. Om onze producten, het aanbod en onze diensten te kunnen verbeteren;
 4. Om goederen en diensten bij je af te leveren.

 Artikel 9         Bewaartermijn
Dutch Nail Store bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dutch Nail Store hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 1. Je personalia, te weten je eventuele bedrijfsnaam, voor- en achternaam en adresgegevens, worden door Dutch Nail Store gedurende een termijn van 3 jaar bewaard. Het doel hiervan is het gebruiksvriendelijker maken van de Website voor jou als gebruiker. Door middel van het bewaren van deze gegevens dien je niet steeds bij een nieuwe bestelling bovengenoemde gegevens opnieuw in te stellen. Tevens is desbetreffende informatie bepalend voor het beoordelen van de mogelijkheid van de bestelling. Zo dient de gebruiker 16 jaar of ouder te zijn om een bestelling te kunnen plaatsen en zijn er landen waar een bestelling mogelijk niet naartoe kan worden verzonden.

 

 1. Je contactgegevens, te weten je e-mailadres, worden door Dutch Nail Store gedurende een termijn van 5 jaar bewaard. Het doel hiervan is erin gelegen dat Dutch Nail Store grote waarde hecht aan contact met haar gebruikers. Dutch Nail Store is van mening dat het in het belang van de gebruiker is dat Dutch Nail Store gedurende 5 jaar contact op kan nemen met gebruiker ofwel omtrent reeds gedane bestellingen dan wel om haar op te hoogte te brengen van nieuwe aanbiedingen, producten, diensten of anderszins.

 

 1. De facturen die ontstaan uit de koopovereenkomst tussen partijen worden door Dutch Nail Store gedurende een termijn van 7 jaar bewaard in verband met de wettelijke fiscale verplichting hiertoe.

Artikel 10       Derden
Dutch Nail Store verstrekt de door haar verwerkte persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou dan wel om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

In geval Dutch Nail Store met een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek wordt benaderd door autoriteiten die persoonsgegevens nodig hebben van bezoeker daar bezoeker wordt verdacht van schending van enige wet- of regelgeving, zal Dutch Nail Store deze aan hen verstrekken. Nadat desbetreffende gegevens aan de autoriteiten zijn verstrekt vallen de persoonsgegevens niet langer onder de bescherming van de bepalingen uit deze privacyverklaring.

Betalingen geschieden met tussenkomst van een betaalprovider. Je kan zelf kiezen welke betaalprovider je wil gebruiken, te weten: IDeal, Mastercard, VISA, SOFORT Banking, Bancontact, Belfius, ING HomePay of Klarna. Deze betaalprovider zal enkel gegevens van jou vragen die nodig zijn voor het afronden van de betaling.

Artikel 11       Gegevens aanpassen
Conform artikel 13 lid 2 sub b AVG heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming van gegevensverwerking in te trekken dan wel tegen de verwerking ervan door Dutch Nail Store in bezwaar te gaan. Tevens heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij Dutch Nail Store een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens kan sturen naar onze IT afdeling.

We verwerken jouw verzoek of bezwaar binnen 30 dagen. Gaat het om meerdere verzoeken en/of bezwaren of is je verzoek en/of bezwaar complex, dan kan dit meer tijd met zich meebrengen. In dat geval nemen we uiterlijk binnen 60 dagen contact met je op. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek daadwerkelijk door jou wordt verricht, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Om je privacy zo veel mogelijk te beschermen, vragen wij je bij het maken van deze kopie jouw pasfoto, MRZ, paspoortnummer en BSN zwart dan wel onleesbaar te maken. Dutch Nail Store zal jouw verzoek zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken behandelen. Dutch Nail Store wijst je er tot slot op dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

Artikel 12       Beveiliging
Dutch Nail Store neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en treft passende maatregelen – waaronder onder andere gebruik van SSL-encryptie – teneinde misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op via onze IT afdeling.

Artikel 13       Contact
Als je een vraag hebt over deze privacyverklaring of als iets onduidelijk is, neem dan gerust contact op met de heer C.G. Kooiman via onze IT afdeling.

Artikel 14       Toepasselijk recht
Op de voorwaarden van de privacyverklaring is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van het arrondissement waar Dutch Nail Store gevestigd is, is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens het geval wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.