Skip to content

Emmy van Leersumhof 4 | 3059 LT Rotterdam | Tel.: 010 307 24 25

Orders boven de € 120,00 excl. BTW worden gratis bezorgd in Nederland, Belgié en Duitsland.

Voorwaarden opleidingen

Artikel 1.        Toepasselijke voorwaarden
1.1       Via de webshop van Dutch Nail Cosmetics kunnen verschillende trainingen, opleidingen, cursussen en workshops (hierna: Opleidingen) bij Dutch Nail Cosmetics worden gekocht, die vervolgens door deelnemer bij Dutch Nail Cosmetics op locatie gevolgd worden. Ten behoeve van deze Opleidingen gelden deze ‘Voorwaarden opleidingen’ in aanvulling op de reeds geldende algemene voorwaarden Dutch Nail Cosmetics. Deze voorwaarden worden verstrekt bij aankoop van de Opleiding.

 Artikel 2.        Opleidingen
2.1       De door Dutch Nail Cosmetics aangeboden Opleidingen zijn te vinden op de website, te weten: https://dutchnailstore.nl/opleidingen/ (hierna: Website).

2.2       Dutch Nail Cosmetics is ten alle tijden gerechtigd het aanbod van Opleidingen te wijzigen.

2.3       Dutch Nail Cosmetics zal zich inspannen om de Opleidingen naar haar beste kunnen te geven en garandeert de vastgelegde afspraken tijdig en volledig na te komen behoudens uitzonderingen, een en ander conform de wet- en regelgeving.

2.4       Dutch Nail Cosmetics biedt zowel Opleidingen aan particulieren aan als aan professionals die handelen in de uitvoering van een bedrijf of onderneming. Sommige Opleidingen zijn uitsluitend te volgen door professionals. Indien dit het geval is, staat dit bij de omschrijving van de Opleiding vermeld. Indien een deelnemer zich voor deze Opleiding aanmeldt, mag Dutch Nail Cosmetics erop vertrouwen dat deelnemer een professional is.

2.5       Dutch Nail Cosmetics vertrouwt erop dat deelnemer bij het sluiten van deze overeenkomst alle informatie en gegevens – onder andere over een eventuele vooropleiding – waarheidsgetrouw verschaft. Indien door deelnemer foutieve, onjuiste dan wel onvoldoende informatie of gegevens is verschaft, kan Dutch Nail Cosmetics in geen enkele vorm aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade in enige vorm, dan wel voor het niet succesvol afronden van de Opleiding dan wel voor tegenvallende resultaten. Indien deelnemer schade (heeft) veroorzaakt, hetgeen logischerwijs direct of indirect het gevolg kan zijn van het onjuist of onvolledig informeren van Dutch Nail Cosmetics, kan Dutch Nail Cosmetics deelnemer voor de volledige schade aansprakelijk stellen.

2.6       Deelnemer mag de Opleiding uitsluitend in eigen hoedanigheid volgen en is niet gerechtigd de Opleiding geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, mits zij daartoe stemming krijgt van Dutch Nail Cosmetics.

2.7       Dutch Nail Cosmetics behoudt zich het recht voor om deelnemer tijdens de Opleiding uit de salon te (laten) verwijderen, indien deelnemer zich op enige vorm onbehoorlijk gedraagt tegen (medewerkers van) Dutch Nail Cosmetics dan wel tegen mede deelnemers dan wel opzettelijk of verwijtbaar schade toebrengt aan (apparatuur in) de salon van Dutch Nail Cosmetics. In zo’n geval heeft cursist geen recht op restitutie.

2.8      Zoals bij het aanbod van de Opleidingen op de Website wordt aangegeven, dient deelnemer naar sommige Opleidingen een model mee te nemen. Indien een model moet worden meegenomen staat dit duidelijk in het aanbod/de omschrijving van de Opleiding op de Website vermeld. Het model is noodzakelijk voor het toepassen van de behandelingen die deelnemer tijdens de Opleiding leert. Indien deelnemer geen model meeneemt, zal Dutch Nail Cosmetics zich inspannen om een andere oplossing te bedenken, maar zij is hiertoe niet verplicht en draagt hiertoe geen verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid. Mocht geen model of andere oplossing gevonden worden, kan deelnemer in sommige gevallen op haar eigen hand werken.

Artikel 3.        Aanmelding Opleiding
3.1       Deelnemer kan middels de webshop op de Website een Opleiding kopen en zich aanmelden voor een datum die aldaar beschikbaar wordt gesteld. Dutch Nail Cosmetics is ten alle tijden gerechtigd de data van de Opleidingen naar eigen inzicht in te plannen.

3.2       De duur van de Opleiding alsmede het tijdstip van aanvang en het tijdstip van het einde van de Opleiding verschilt per Opleiding. Deze informatie is te vinden in de omschrijving van de Opleiding op de Website.

Artikel 4.        Afronding Opleiding
4.1       Na succesvolle afronding van de Opleiding ontvangt deelnemer een certificaat. Aan dit certificaat komt geen (wettelijke) bewijskracht toe. Het certificaat dient slechts als bewijs van deelname en succesvolle afronden van de Opleiding.

4.2       Dutch Nail Cosmetics is gerechtigd vrij te beoordelen of deelnemer de Opleiding succesvol afrondt en daarvoor een certificaat ontvangt. Dutch Nail Cosmetics zal bij deze beoordeling onder andere letten op het toepassen van de voorbehandeling, de algemene applicatie/ toepassing van de behandeling, en het resultaat van de behandeling/toepassing.

4.3       Dutch Nail Cosmetics houdt ook de tussentijdse voortgang van deelnemer tijdens de Opleiding in de gaten. Indien Dutch Nail Cosmetics vroegtijdig vermoedt dat deelnemer de Opleiding niet succesvol zal afronden binnen de opleidingstijd, zal Dutch Nail Cosmetics hierover met deelnemer in overleg treden. Dutch Nail Cosmetics zal deelnemer in dat geval adviseren een extra les af te nemen of met de Opleiding te stoppen. Indien deelnemer op advies van Dutch Nail Cosmetics vroegtijdig met de Opleiding stopt, zal Dutch Nail Cosmetics het resterende Opleidingsgeld aan deelnemer terugbetalen.  

Artikel 5.        Betaling en aanbetaling
5.1       Voor de verschillende Opleidingen gelden verschillende tarieven. De kosten op de Website worden exclusief btw vermeld.

5.2       Voor iedere Opleiding wordt een aanbetaling gevraagd van € 75,00 ex btw. De aanbetaling wordt door deelnemer betaald bij het aanmelden voor de Opleiding via de Website.

5.3       Indien deelnemer de Opleiding annuleert en/of niet op de Opleiding verschijnt, wordt de aanbetaling niet aan deelnemer terugbetaald.

5.4      Het resterende openstaande bedrag wordt door deelnemer betaalt op de (eerste) dag van de Opleiding. Betaling vindt voor aanvang van de Opleiding plaats bij Dutch Nail Cosmetics in de salon.

5.5       Voor sommige Opleidingen is het mogelijk voor deelnemer om het resterende openstaande bedrag in delen te betalen. Indien en op welke voorwaarden dit mogelijk is, wordt op de Website vermeld. Aan het betalen in deeltermijnen zijn extra kosten van 10% van de opleidingskosten verbonden. Voor het betalen in delen voor de ‘Cursus Acryl Gel Dutch Nail Cosmetics 8 dagen’ geldt dat de eerste termijn op dag 1 van de Opleiding wordt betaald en de tweede termijn op dag 4 van de Opleiding.

5.6       Voor het volgen van Opleidingen is het noodzakelijk om de producten van Dutch Nail Cosmetics te gebruiken. Door Dutch Nail Cosmetics worden verschillende pakketten aangeboden. Zonder producten van Dutch Nail Cosmetics, kan deelnemer de Opleiding niet volgen. Indien het noodzakelijk is om producten van Dutch Nail Cosmetics aan te schaffen, staat dit duidelijk bij de omschrijving van de Opleiding aangegeven op de Website.

5.7       Indien en zodra deelnemer zich aanmeldt voor een Opleiding, accepteert een aanvaardt zij de betaalverplichtingen die op dat moment ontstaan en aanvaardt zij dat zij benodigde producten van Dutch Nail Cosmetics dient aan te schaffen ten behoeve van de Opleiding.  

Artikel 6.        Afzeggen, wijzigen en niet verschijnen
6.1       Indien deelnemer de Opleiding afzegt of de datum wijzigt, zal de aanbetaling van
€ 75,00 ex btw niet worden terugbetaald.

6.2       De datum van de Opleiding kan op verzoek van deelnemer kosteloos worden gewijzigd tot 20 dagen voorafgaand aan de opleidingsdag.

6.3       Indien deelnemer de Opleiding koopt in de hoedanigheid van een consument, kan deelnemer de overeenkomst ten alle tijden opzeggen zonder dat Dutch Nail Cosmetics hiervoor (annulerings-/wijzigings-)kosten in rekening kan brengen. Wel wordt door Dutch Nail Cosmetics bij vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst door deelnemer een redelijke vergoeding aan deelnemer in rekening gebracht die afhankelijk is van de kosten die Dutch Nail Cosmetics reeds heeft gemaakt ten behoeve van de te starten Opleiding. In deze vergoeding zal onder andere de kosten voor de opleidingsmaterialen worden opgenomen.

6.4       Indien deelnemer de overeenkomst ten behoeve van de Opleiding met Dutch Nail Cosmetics sluit in de hoedanigheid van een bedrijf, kan deelnemer de overeenkomst niet vroegtijdig wijzigen en/of annuleren zonder dat Dutch Nail Cosmetics deelnemer hiervoor – naast de reeds door Dutch Nail Cosmetics gemaakte kosten – annulerings-/wijzigingskosten in rekening kan brengen. Deze kosten worden afhankelijk gesteld van het moment waarop de overeenkomst wordt gewijzigd/geannuleerd. Indien deelnemer korter dan 20 dagen voor de de datum van de Opleiding wenst te wijzigen dan wel de Opleiding wenst te annuleren, is Dutch Nail Cosmetics gerechtigd de volgende kosten conform navolgend schema bij deelnemer in rekening te brengen:

Moment van wijzigen

Wijzigings-/annuleringskosten

< 20 dagen voor aanvang van de Opleiding

10% van de opleidingskosten

< 10 dagen voor aanvang van de Opleiding

20% van de opleidingskosten

< 7 dagen voor aanvang van de Opleiding

25% van de opleidingskosten

< 5 dagen voor aanvang van de Opleiding

35% van de opleidingskosten

< 3 dagen voor aanvang van de Opleiding

40% van de opleidingskosten

< 1 dagen voor aanvang van de Opleiding

50% van de opleidingskosten

Tijdens de Opleiding

50% van de opleidingskosten

6.5       Indien deelnemer zonder bericht niet op de Opleiding verschijnt, kan Dutch Nail Cosmetics tevens kosten van 50% van de opleidingskosten bij deelnemer in rekening brengen.

Artikel 7.        Geheimhouding
7.1       Deelnemer houdt iedere informatie die zij (in welke vorm dan ook) van Dutch Nail Cosmetics ontvangt geheim, behoudens en voor zover deelnemer deze nodig heeft voor de uitovering van haar werkzaamheden/ hetgeen haar in de Opleiding is geleerd. Deelnemer neemt alle mogelijke maatregelen om te waarborgen dat aan deze clausule wordt voldaan. Hetzelfde geldt voor alle informatie (in welke vorm dan ook) betreffende Dutch Nail Cosmetics waarvan deelnemer weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan zij kan verwachten dat verspreiding ervan schade kan berokkenen. De geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de Opleiding en gedurende een periode van 5 jaar na afloop daarvan.

Artikel 8.        Intellectueel eigendom
8.1       Dutch Nail Cosmetics behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc. op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftleijk en ondubbelzinnig anders overeenkomen.

8.2       Deelnemer mag eventuele opleidingsmaterialen, verkregen tijdens de Opleiding, niet zonder voorafgaande schriftelijke en ondubbelzinnige toestemming van Dutch Nail Cosmetics (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

8.3       Het is deelnemer verboden tijdens de Opleiding foto’s te maken van de medewerkers en klanten van Dutch Nail Cosmetics en prijzen, tenzij anders door Dutch Nail Cosmetics wordt aangegeven.

Artikel 9.        Boetebepaling
9.1       Indien deelnemer in strijd handelt met enige bepaling uit deze voorwaarden, maar specifiek in strijd met hetgeen is bepaald in artikel 6 en 7 van deze voorwaarden, is deze boetebepaling van toepassing.

9.2       Bij schending van enige bepaling zal deelnemer Dutch Nail Cosmetics volledig schadeloosstellen voor alle schade, kosten, verliezen en aansprakelijkheid die resulteert uit het schenden van de bepaling. Naast schadeloosstelling is deelnemer bij overtreding van de bepalingen een direct opeisbare boete ad € 500,00 aan Dutch Nail Cosmetics verschuldigd per overtreding en vermeerderd met een boete ad € 150,00 per dag(deel) dat de overtreding voortduurt. Dutch Nail Cosmetics behoudt zich het recht voor om een hogere schade te bewijzen.

Artikel 10.      Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
10.1     Indien een deel van deze overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan tast dit de overige      bepalingen uit deze overeenkomst niet aan. De nietige of vernietigbare bepaling wordt            in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van hetgeen         partijen bij het sluiten van de overeenkomst op dat moment voor ogen hadden.